Fujisawa (matriz)
Fujisawa (matriz)

〒252-0804 Kanagawa-Ken Fujisawa-Shi
Shonandai 4-10-24 Edifício Nichiyu International 2F
Tel: 0466-45-0041 Fax: 0466-46-6856
Horario: De lunes a domingo de 10:00 a 20:00

Shizuoka
Shizuoka

〒438-0231 Shizuoka-Ken Toyooka-Shi Iwata 6862-5 Supermercado Fox Mart
Gerente: Patricia Goshomoto
Celular: 090-4450-0041
Tel: 0538-31-5799 Fax: 0538-31-5833
E-mail: patricia@nichiyuinternational.co.jp
Horario: De 10:00 a 20:00h
Cerrado los miércoles

Nishio
Nishio

〒445-0891 Aichi-Ken Nishio-Shi
Shimo-Machi Shinmeishita 14-1 The Amigos
Gerente: Erika Yoshida
Celular: 070-2174-0041
Tel: 0563-64-0042 Fax: 0563-64-0043
E-mail: erika@nichiyuinternational.co.jp
Horario: De 10:00 a 20:00
Cerrado los martes

Toyohashi
Toyohashi

〒440-0842 Aichi-Ken Toyohashi-Shi Iwaya-cho
Aza Iwayashita 29-50 The Amigos 1F
Gerente: Martha Takara
Celular: 090-2551-0041
Tel: 0532-64-0045 Fax: 0532-64-0064
E-mail: martha@nichiyuinternational.co.jp
Horario: de 10:00 a 20:00
Cerrado los miércoles

Oizumi
Oizumi

〒370-0532 Gunma-Ken Oura-Gun Oizumi-Machi
Sakata 3-12-10 Supermercado Takara
Gerente: Junior Baptista
Celular: 090-1793-0041
E-mail: junior@nichiyuinternational.co.jp
Horario: de 10:00 a 20:00
Cerrado los martes

Isezaki
Isezaki

〒372-0021 Gunma-ken Isesaki-shi Kami Suwa-cho 2112-26
Dentro del Supermercado Takara
Gerente: Andrea Takahashi
Celular: 080-5056-0041
Tel: 0270-23-0042 Fax: 0270-23-0007
E-mail: andrea@nichiyuinternational.co.jp
Horario: de 10:00 a 20:00
Cerrado los martes